Ազատվեք բարձր ճն շումից,սր տային հի վանդություններից,հորմոնալ դիս բալանսից,մազ աթափությունից!Ուղղակի օգտագործեք այս սերմերը

Իրենց առողջ արար հատկությունների շնորհիվ այս սերմե րը իրեալ ական սնունդ են համ արվում!!Կանեփի սերմերը հարուստ են ամինաթթուներով,օմեգա 3-ով,օմեգա 6-ով, երկաթով,կալիումով,մագնեզիումով և վիտամինն E-ով:3 ճ.գ. կանեփի սերմերի մեջ պարունակվում է 170-180 կալորիա:Ձեզ ենք ներկայացնում կանեփի սերմերի 6 առողջարար հատկությունները.

1. Սպիտակուցներ.Կա նեփի սերմերը պարունակում են բոլոր անհրաժեշտ ամինաթթ ուները և համարվում են սպիտակուցի իդեալական աղբյուր:Դրանք չեն առաջացնում ուռածություն ստ ամոքսում ի տարբե րություն բուսական սպիտակուցի:Կանեփի սերմերը բուս ակերների համար սպիտակուցի աղբյուր են հանդիսանում:

2-3 ճ.գ. կա նեփի սերմերի հավելումը խմիչ քներին կամ աղցան ներին կապա հովի 10գ. որակյալ սպիտ ակուց օրգան իզմի համար:2.Օմեգա 3 և օմեգա 6 հիմնա կան ճարպա թթուներԻնչպես նշեցինք կանեփի սերմերը ճարպաթթ ուների իդելալական աղբյուր են օրգա նիզմի համար:Կանեփի սերմերում ավելի շատ ճարպա թթուներ են պարունակվում քան ձկներում և ձկան յուղում:Ճարպաթ թուները արդյունավետ պայքարում են մրսածության դեմ, օգնում են իջեցնել ճնշ ումն ու խոլես տերինի մակա րդակը,ինչպես նաև նվազ եցնում են սրտ ային հի վա նդությունների հավանա կանությունը, լավա ցնում են ուղեղ ի աշխատանքը,էներ գիա հաղորդում:

3.Մ ազեր,մա շկ,եղու նգներ.Կանեփի սե րմերը լավ ազդեցու թյուն են ունենում մազե րի,մա շկի և եղուն գների վրա:Հենց այդ է պատճառը,որ կանեփի սեր մերը շատ են հանդիպում մազերի խնամքի բնական միջոցների բաղադր ության մեջ:Այն կարելի է լինել և՛ ներքին օգտագործման և՛ արտաքին:4.Հոր մոնալ կարգավորում.Կա եփի սերմերը կարգավորում են հորմոնալ ֆոնը:

Շատ կանայք դաշտ անային ցա վերը թուլացնելու համար սննդի մեջ ավել ացնում են կան եփի սերմերի յո ւղեր.5.Քաշ ի նվազու.Կա նեփի սերմերը օգնում են պայքարել շաք արային կախվածության դեմ,փակում են ախորժակը,ինչը օգնում է քաշի նվազ եցման հարցում:

6.Հակաբո րբոքային միջոց.Ճարպաթ թուները օգտակար են բորբ ոքային և սրտանո թային հի վանդությունների բուժման ժամանակ:Դրանք շատ առողջարար են սրտային հի վանդություն ունեց ողների համար:Կա նեփի սերմերի օգատգործումը 25%-ով նվազ եցնում է արտրիտի հավանա կանությունը:Կանե փի սերմերի օգտա գործման 4 տարբերակ.

1. Հում.Կարող եք ավելացնել հում կանեփի սերմերը հյութերի և աղցանների մեջ:2.Հասունացած.Ջրով սնուցվելուց հետո կանեփի սեր մերը էլ ավելի են հարստանում հզոր սնուցող նյութերով և ֆերմեն տներով:Այսպես նույնպես դրանք կարելի է օգտագործել աղ ցանների մեջ:3.Կաթ.Կանեփի սերմերի կ աթը կաթնա մթերքի շատ համեղ և սնուցող այլըն տրանք է:4.Քաղցրեղեն.Դրանք իդեա լակն են քաղցրա վենիք պատրաստ ելու համար,օրինակ՝ կրե կերներ,կոն ֆետներ,չրեր և ընկուզե ղեն:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Ազատվեք բարձր ճն շումից,սր տային հի վանդություններից,հորմոնալ դիս բալանսից,մազ աթափությունից!Ուղղակի օգտագործեք այս սերմերը