Էլ ոչ մի կարճ ատեսություն և աչքի խնդիր. Ազատվեք օպտ իկական ակնոցներից և լին զաներից. Այս էֆֆեկտիվ ու հրաշք միջոցը մի ակնթարթում կբու ժի տեսողության հետ կապված յուրաքանչյուր խնդիր

Ես առաջարկում եմ շատ լավ դե ղատոմս աչքի հիվա նդությունների դեմ: Այն օգնում է լիովին բ ուժել աչքի այնպիսի հի վանդություններ, ինչպիսիք են գլա ուկոման, կա տարակտը, արցունք աբերությունը, կարճատե սությունը, հեռատ եսությունը և այլն:Բաղադրատոմսը պարզ է և բազմ ակողմանի, փորձարկվել է իմ վրա, երբ ես սկսեցի կոր ցնել տես ողությունս: Ես ամեն տարի անցնում եմ բժ շկական հանձ նաժողով (աշխատում եմ եր կաթուղում): Այն օգն եց նաև իմ 62-ամյա մորը։Երկու տարի առաջ, ց ավոք, շատ ուշ ես նկատեցի, որ իր աջ աչքը ամբողջովին ծածկված է սպիտակ շղարշով, իսկ ձախը նույնպես գր եթե չէր տեսնում: Բ ժիշկները ասեցի, որ կատ արակտ է:

Ես ինքս շատ եմ կարդում թերթեր առո ղջության մասին, հավաքում եմ բոլոր ժողով րդական բաղադրատոմսերը: Անմիջապես նրա համար թուրմ պատրաստեցի կալա մուսի և կալեն դուլայի արմատից (վաճառվում է դ եղատ ներում): Նա սկսեց խմել: Տարվա ընթա ցքում խմեց մոտավորապես 0,5 լ 3 շիշ : Արդյունքը գերազանց է:Աջ աչքի սպիտակ շղարշը ամբողջությամբ անհետացել է, բայց քանի որ աչքը մ եռա ծ է, նա, իհարկե չի տեսնում: Ձախ աչքը սկսեց ավելի պայծառ տեսնել։ Ահա բաղադրա տոմսը:

Դուք պետք է վերցնեք մի բուռ կ ալամուս ու կալե նդուլա և ավելացնեք 0,5 լ քաշած կամ սովորական օղ ի, թր մեք 12 օր մութ տեղում, թափահարեք, կարող եք չզտել: Խմեք 1 թեյի գդալ օրական 3 անգամ ուտելուց 20-30 րոպե առաջ: Մեկ տարվա ընթացքում դուք պետք է խմեք 4 շիշ: Դուք կարող եք թր մել բոլորը միանգամից: Ինչքան երկար է մնում և ինչքան պինդ է թ ուրմը այն քան լավ: Մի զտեք: 1 շիշը բավարար է 2 ամսվա համար: Բու ժման կուրսերի միջև ընդմիջումը 1 ամիս է: Դուք կարող եք թր մել մի լիտրանոց բանկայում և տեղափոխել այլ բանկա: Ես մորս շշի խց անով էի տալիս թուրմը, քանի որ նա չի տեսնում և կթափեր, եթե թեյի գդ ալով տայի: Ես չէի սպասում մի ամիս և թուրմը պատրաստ լինելուն պես տալիս էի նրան:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Էլ ոչ մի կարճ ատեսություն և աչքի խնդիր. Ազատվեք օպտ իկական ակնոցներից և լին զաներից. Այս էֆֆեկտիվ ու հրաշք միջոցը մի ակնթարթում կբու ժի տեսողության հետ կապված յուրաքանչյուր խնդիր