Մեղրաջրի անհավանական օգտակար հատկությունները. իմանալուց հետո բոլորդ կսկսեք օգտագործել

Մեղրաջուրն օգնում է նիհարել, օրգա նիզմից հեռացնել մակաբո ւյծներին, կարգ ավորել ստամ ոքսա-աղիք ային տրա կտի աշխա տանքը, բարձ րացնում է կենսունակությունը: Այն իրոք հրաշալի բժշկա կան միջոց է: Անհնար է թերագնահատել դրա բարենպաստ ազդեցությունն օրգ անիզմի վրա: Իհարկե, մեղրաջրի օգտակարությունն ուղղակիորեն կախված է մեղրի որ ակից:Անհրաժեշտ է ընդամենն առավոտյան մեկ թեյի գդալ մեղրը լուծել մեկ բաժակ ջրում: Ստացվում է 30%-ոց մեղրի լուծույթ:

Մեղրը ջրի մեջ ձեւավորում է կլաստերի հանգույցներ: Մեղրա ջուրն օրգա նիզմը կլանում է արագ եւ ամբողջովին:Մեղր աջրի օգտակարությունը.Կարգ ավորում է մարսո ղությունը: Բարելավում է ստամոքսի աշխատանքը: Բարձրացնում է իմուն իտետը, հրաշալի միջոց է խրոնիկ մրսա ծության եւ բրոն խիտի դեմ: Ունի հակամա նրէային, հակավիրո ւսային եւ հա կասնկային ազդեցություն: Կարգավորվում է հաստ աղիքի աշխատանքը: Մեղրը խոնավածուծ է, հավաքում է ջուրը, այդ պատճառով գիշերը երիկամն ու միզապ արկը դատարկվում են եւ հանգստ նում:

Մեղրաջրով սրբ ում են դեմքը: Այն սնուցում է մա շկը, դարձնում այն ավելի փափ ուկ, թավ շյա եւ նո ւրբ: Այն բնա կան կոս մետիկա է՝ ամենահին եւ միեւնույն ժամանակ ամենաժամանակակից:Մեղրի եւ դարչինի հրաշագործ խառնուրդը.Հայտնի է, որ մեղրն ու դարչինը բուժում են շատ հիվանդություններ: Հնադարյան բժշ կության մեջ հարյուրամյակներ օգտագործել են մեղրը։Ժամանակակից գիտնա կանները նույնպես խոստո վանում են մեղրի օգտակարությունը բոլոր տեսակի հիվա նդությունների բուժման մեջ:

Արդի գիտո ւթյունն ասում է՝ թեեւ մեղ րը քաղցր է, սակայն նրա որոշակի քանակը՝ որպես դեղա միջոց, չի վնասի շաքա րային դիաբ ետով հիվան դներին:Ծանո ւցում.Մեղ րը պետք է լինի բնակ ան եւ չպաստե րիզացված: Շատ լավ կլինի, եթե գնեք այն մեղրը, որի պիտ ակի վրա գրվ ած է «Չմշ ակված»: Տարբերությունն այն է, որ մեղրի պաստե րիզացիան չեզո քացնում է բոլոր ֆերմ ենտները:Քաշի կորո ւստ.Ամեն առավոտ, նախ աճաշից կես ժամ առաջ, դատարկ ստա մոքսին եւ գ իշերը քն ելուց առաջ խմել մեղրի եւ դարչինի խառնուրդը՝ նախապես եռացրած ջրի մեջ լցված: Դրա հաճախակի օգտագործումը թույլ չի տա ճա րպ կուտակել:

Պատրաստման եղանակը.Խառնուրդը պետք է պատրաստել գիշերը քնելուց առաջ:Անհրաժեշտ է դարչինն ու մեղրը խառնել 1:2 հարաբերակցությամբ: Օրինակ, 1 թեյի գդալ դարչին եւ 2 թեյի գդալ մեղր:Եռացնել մեկ բաժակ ջուր։Եռացրած ջրին ավելացնել դարչինը եւ թողնել կես ժամ։Ավելացնել մեղրը, երբ թուրմը կսառչի:Խառնուրդի կեսը խմել քնելուց առաջ: Իսկ մյուս մասը թողնել սառնարանում։Առավոտյան խմել մյուս մասը: Սառը վիճակում, առանց տաքացնելու։Սրտի հիվանդություն.Ամեն առավոտ նախաճաշին կերեք հացի վրա քսած մեղրի եւ դարչինի փոշու մածուկը ջեմի փոխարեն:

Ամերիկայի եւ Կանադայի որոշ ծերանոցներում մեղրի եւ դարչինի խառնուրդի ամենօրյա օգտագործումը զգալիորեն բարելավել է նրանց առողջական վիճակը:Վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մեղրի մեջ եղած շաքարն ավելի շատ օգտակար է, քան վնասակար: Տարեց մարդկանց մոտ, ովքեր օգտագործում են մեղր ու դարչին հավասար չափաբաժնով, կարգավորվում է ուշադրության կենտրոնացումը եւ շարժունակությունը:

Ար տրիտ.Արտ րիտով տառապող մարդ իկ կարող են ամեն օր առավ ոտյան եւ եր եկոյան խմել 1 բաժակ տաք ջրով, 2 գդալ մեղ րով եւ մեկ թե յի գդալ դար չինով պատրաստած խառնուրդը: Պարբերաբար օգտագործումը բուժում է նաեւ քր ոնիկ արտր իտը։Խոլե ստերին.2 ճաշի գդալ մեղ րին եւ 3 թեյի գդալ դա րչինին ավելացնել 2 բաժակ տաք ջուր եւ խմել: Այն կօգնի իջեցնել խոլե ստերինի մակարդակն ար յան մեջ: Այն կարելի է օգտագործել օրական 3 անգամ:

Իմուն իտետ.Մե ղրի եւ դարչ ինի ամենօրյա օգտագո րծումն ամրապնդում է օրգան իզմի պաշտպանողական գործառույ թները, պաշտ պանում մանր էներից եւ վիր ուսներից: Գիտ նականները հայտ նաբերել են, որ մեղրը պարունակում է բազմաթիվ տարբեր վիտամ իններ եւ երկաթ: Մեղրի մշտական օգտագործումը թույլ է տալիս ար յան սպիտակ գնդ իկներին պա յքարել վիրո ւսային հի վանդությունների դեմ:Միզ ապարկի բորբ ոքում.Մեկ բաժ ակ գոլ ջրին ա վելացնել 2 ճաշի գդալ դարչին եւ մեկ թեյի գդալ մեղր: Այս խառնուրդը ոչնչացնում է միզա պարկի մանր էներին:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Մեղրաջրի անհավանական օգտակար հատկությունները. իմանալուց հետո բոլորդ կսկսեք օգտագործել