Մի՛ շտապեք դեղահ աբեր գնել, եթե կարող եք բուժվել սամիթով Ահա թե ինչ է պետք անել արագ կազդ ուրվելու համար

Մեկ գդալ սամիթը կփոխարինի մեկ ամբողջ դեղատուն!Օգտագործեք այս բաղադրատոմսերը և ապրեք առ ողջ մինչև խոր ծեր ություն!Բժշկա կան պրակտիկայում կա դեպք,երբ երկար ժամանակ ուժեղ գլխաց ավերից տառապող մարդը բուժվել է այս բաղադրատոմսով:Բաղադրատոմս՝50գ. սամիթի սերմը թրմել 1 բաժակ օղիով,թողնել 1 օր,խմել օրը 3 անգամ 1ճ.գ.:3 օր անց գլխաց ավերը ի սպառ կվերանան:Պազրվում է,որ այս ըմպելիքը հիանալի օգնում է և՛ ար յան ճնշ ման և՛ երիկա մների որոշ հիվա նդությունների դեպքում.

Սամիթի ուժեղ թո ւրմ՝10 հիվ անդությունների համար.Այս թո ւրմը իջեցնում է արյան ճնշումը կարող է ունենալ քնաբեր ազդեցություն:2թ.գ. սամիթի սերմը նախապես մանրացնել,2 բաժակ եռման ջուր լցնել վրան և թողնել 10 րոպե:Պետք է տարան պինդ փակել,հովանալուց հետո քամել,ընդունել ուտելուց առաջ,օրը 3 անգամ կես բաժ ակից:Այս թո ւրմը նաև օգնում է գլխաց ավերի,փորաց ավերի դեպքում, լայնացնում է ուղե ղի և սրտ ի անո թները:

Փորլուծություն.Փորլուծ ությունից ազատվելու համար վերը նշված թու րմը խառնել չոր հապալասի պտղի թո ւրմի հետ՝1 բաժին սամիթի սերմ և 3 բաժին հապալաս:Ընդհանրապես ստամ ոքսաղիքային համակարգի խանգ արումների դեպքում կարելի է խմել այս խառն ուրդը:Մրս ծություն և բրոնխ իտՍամիթը ընդհանրապես շատ օգտակար է մրսա ծության և շնչո ղիների բորբո քումների դեպքում:

Այս սերմը ունի խորխ աբեր հատկություն և փափկ ացնում է բրո նխները,որն էլ օգնում է շնչուղիների հիվա նդությունների դեպքում:Կարելի է պատրաստել հետևյալ թո ւրմը.2ճ.գ. սամիթի սերմին խառնել 15գ. մանրաց րած չայիր,դնել թույլ կրակի վրա,10 րոպե եռացնել:4 ժամ թողնել փակ տար այում,ստացված թո ւրմը խմել օրական 3-4 անգամ 1ճ.գ.:Կարելի է պատրաստել նաև այլ բաղադր ատոմսով.4ճ.գ. սամիթի սերմին խառնել 30գ. տատրակ,ավելացնել 1 բաժա կ ջուր:Թող նել թրմվի 1 ժամ,ավելացնել 1լ. եռաց րած ջուր,խմել 1/2 բաժակ օրական 4 անգամ:

Քնել ուց առաջ կարելի է կատարել այս խառնու րդով ինհա լացիաներ 10-15 րոպե:Ձեր շնչառո ւթյունն անմիջապես կբա ցվի:Սամիթը բորբոք ային գործընթացների ժամանակ կարելի է օգտագործել թու րմի,լուծույթի և ինհալացիաների ձևով:Կարելի է ավելացնել սրոհունդ,ուրց,տատրակ և նմանատիպ այլ խոտաբույսեր:Երիկամ և միզապարկ.Երիկ ամների և միզապ արկի հիվ անդո ւթյունների դեպքում մեծ մասամբ տեղի է ունենում երիկ ամներում արյան շրջանա ռության նվ ազում, որի հե տևանքով մեզը քիչ է արտադրվում:Սամ իթը ուժեղ միզամուղ է, սպազմո լիտիկ է,այն թուլացնում է միզա պարկի ցավ երը,օգնում է դուրս բերել թուն ավոր նյութերը:Դրա համար անհրաժեշտ է հետևյալ պարզ բաղա դրատոմսը.

50գ. սամիթի սերմը մանրացնել,եփել մեկ բաժակ ջրով և 1ճ.գ. ճմճղա պաշարով,թողնել 1 ժամ,քամել,խմել օրական 3-4 անգամ 2ճ.գ.Սամիթը շատ օգտակար նեֆրիտի դեպքում.Սամ իթի միզամուղ հատկութ յունը կապված է նրա հետ,որ այն լայնա ցնում է երիկամ ների ան ոթները:Պատրաստեք հետևյալ թու րմը.3թ.գ. սամիթին ավելացնել 1/2լ. լոբու թու րմ,եռացնել 10-20 րոպե,քամել, ընդունել քնելուց առաջ 2/3 բաժակ:Երիկամային խիթեր.Շատ հաճախ երիկամային հիվ անդությունները ուղեկցվում են երկա մային խի թերով,որոնց համար խմում են սպազմ ոլիտիկ դեղամիջ ոցներ,որոնք կարելի է փո խարինել հետևյալ թու րմով.1/2 բաժակ հազա րաթերթիկը խառնել նույն քանա կի սամի թի սերմի հետ,թողնել եռման ջրում 1-2 ժամ:Խիթերի ժամանակ պետք է խմել ամեն 20-30 րոպեն մեկ 1/3 բաժակով:Շատ օգտ ակար է նաև սամիթի սերմի և մանր կտրատած թե ղիի արմատի թու րմը:1 բաժակ թեղիի արմատի փոշին եփել 1/2լ. ջրով,քամել,խառնել սամիթի թու րմի հետ:Խիթ երի սկսվելուն պես խմել այս խառն ուրդից կես բաժակ:Երիկա մային խիթերի Տիբեթյան բաղադրատոմս.

Այստեղ օգտագործվում է ոչ թե սերմը,այլ թար մ խոտը:Վերցնել մի քանի թարմ սամիթ,ավելա ցնել համեմ,լվանալ,խառնել մի փոքր մրգ ային գինի և օգտագ րծել խիթերի ժամանակ:Ստացված թո ւր մը ախորժակ է բացում, կերակրող մայրերի մոտ ավելացնում է կաթը:Մաշ կային հիվա նդություններ.Շատերը տառապում են տարբեր մա շկ ային հիվան դություններով: Նման դեպքերում կարելի է պատրաստել հետևյալ թուրմը:

2-3ճ.գ. սամիթի սերմին ավելացնել 2 բաժակ ջուր,եռացնել,քամել,լցնել բաժակի մեջ,լրացնել բաժակը օղիով մինչև ծայր,թողնել 2 ժամ:Քնելուց առաջ մա շկը շբել այս թուր մով:Մեկ շաբաթ անց արդյունքն ակնհա յտ կլինի:Այս խառնուրդիկ կարելի է ավելացնել մասուրի պտուղներ:Այն ավելի արդյունավետ կդարձնի բուժ ումը:Մաշ կային հիվանդ ությունների դեպքում կարելի է ավելացնել նաև մանրացրած դափնու տերև:Դա օգնում է անգամ դեպքի թարա խային բշտի կների դեպքում:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Մի՛ շտապեք դեղահ աբեր գնել, եթե կարող եք բուժվել սամիթով Ահա թե ինչ է պետք անել արագ կազդ ուրվելու համար