ՆՈՐ օրենքն արդեն գործում է․ ԵՂԵՔ ԶԳՈՆ

«Սն դիկի մասին» օրենքն ապրիլի 22-ին, ուժի մեջ է մտել։ Դրանով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում սն դիկի, սնդ իկի միացությունների և սն դիկի հավելիչով արտադրանքի գործածության հետ կապված հարաբերությունները։ Ըստ Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ օրենքի նպատակը մարդու առ ողջության և շրջակա միջավայրի պահպանությունն է սն դիկի և սնդ իկի միացությունների մարդածին արտանետումներից և արտազատումներից:

Օրենքի ուժի մեջ մտնելով արգելվում է սույն մասով նախատեսված սնդ իկի հավելիչով արտադրանքի արտադրությունը. 1) Մարտկոցներ, բացառությամբ արծաթացինկային կոճակային մարտկոցների, որոնցում սն դիկի պարունակությունը 2 տոկոսից քիչ է, և օդացինկային կոճակային մարտկոցների, որոնցում սնդ իկի պարունակությունը 2 տոկոսից քիչ է.

2) Անջատիչներ և ռելեներ, բացառությամբ բարձր ճշտության կոնդենսատորային կամրջակների և կորստի չափման կամրջակների և բարձր ռադ իոհաճախականության անջատիչների և հսկիչ սարքերի ու կարգավորիչների ռե լեների, որոնցում սն դիկի առավելագույն պարունակությունը 20 մգ է մեկ կամրջակի, անջատիչի կամ ռելեի հաշվով.

3) Փոքր չափի լյում ինեսցենտային լամպեր ընդհանուր լուսավորության համար 30 վատտ կամ պակաս հզորությամբ, որոնցում սն դիկի պարունակությունը գերազանցում է 5 մգ-ը` լամպի մեկ այրիչի հաշվով. 4) Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպեր ընդհանուր լուսավորության համար. ա. մինչև 60 վատտ հզորությամբ եռագույն լյում ինոֆորով և լամպում 5 մգ-ից բարձր սն դիկի պարունակությամբ, բ. հալոֆո սֆատային լ յումինոֆորով, 40 վատտ կամ պակաս հզորությամբ և լամպում 10 մգ-ից ավելի սն դիկի պարունակությամբ.

5) Բարձր ճ նշման սնդի կային լամպեր ընդհանուր լուսավորության համար. 6) Սառը կաթոդային լյու մինեսցենտային լամպեր և արտաքին էլեկտրոդով լյու մինեսցենտային լամպեր էլեկտրոնային դիսփլեյների համար. ա. կարճ (մինչև 500 միլիմետր ներառյալ), որում սն դիկի պարունակությունը գերազանցում է 3,5 մգ-ը՝ մեկ լամպի հաշվով, բ. միջին (500 միլիմետրից ավել մինչև 1 500 միլիմետր ներառյալ), որում սն դիկի պարունակությունը գերազանցում է 5 մգ-ը՝ մեկ լամպի հաշվով, գ. երկար (1 500 միլիմետրից ավել), որում սն դիկի պարունակությունը գերազանցում է 13 մգ-ը՝ մեկ լամպի հաշվով.

7) Կոսմետիկ միջոցներ, որոնցում սնդ իկի պարունակությունը 1 մաս/միլիոնից ավելի է, այդ թվում` մաշկը գունաբացող օճառներ և քսուքներ՝ բացառությամբ աչքի շրջանի այն կոսմետիկ միջոցների, որտեղ սնդի կն օգտագործվում է որպես կոնսերվանտ, և որի համար առկա չեն արդյունավետ և անվտա նգ կոնսերվանտփոխարինիչներ. 8) Պեստի ցիդներ, բի ոցիդներ և տեղային հակաս եպտիկներ. 9) Ոչ էլեկտրոնային հետևյալ չափիչ սարքավորումները բա րոմետրեր, հի գրոմետրեր, մ անոմետրեր, ջե րմաչափեր, սֆ իգմոմանոմետրեր։

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

ՆՈՐ օրենքն արդեն գործում է․ ԵՂԵՔ ԶԳՈՆ