ՊՆ հանդես եկավ ՇՏԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ

«Զ ինծառայողների և նրանց ընտանիքների իրավական և սոցիալակն պաշտպանվածությունը զի նվորական ծառայության կազմակերպման հիմնարար սկզբունքներից է»,-այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ ՊՆ-ն ներկայացրել է տեսանյութ զի նծառայողների սոցիալական երաշխիքների մասին։

«Զ ին ծառայողների և նրանց ընտան իքների իրավ ական և սոցիալակն պաշտպա նվածությունը զի նվորական ծա ռայության կազմակերպ ման հիմ նարար սկզբուն քներից է»,-այս մասին հա յտնում են Պաշ տպանության նախարարությունից։ ՊՆ-ն նե րկայացրել է տ եսանյութ զի նծառայողների սոցիալական երա շխիքների մասին։ Դիտեք մանրամասները տեսանյութում․

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

ՊՆ հանդես եկավ ՇՏԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ